Privacy
& Cookie Policy

(A) Deze Verklaring

Samenvatting - Deze Verklaring

Deze Verklaring legt uit hoe wij Persoonsgegevens Verwerken. Deze Verklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast of bijgewerkt, dus kom regelmatig even langs voor updates.

Deze Verklaring wordt uitgegeven door elk van de Controller entiteiten die worden vermeld in Sectie (R) hieronder (samen 'Oasis', 'wij', 'ons' en 'onze') en is gericht aan personen buiten onze organisatie met wie we samenwerken, inclusief klanten, bezoekers van onze Websites, gebruikers van onze Apps, andere gebruikers van onze producten of diensten en bezoekers aan ons bedrijf (samen, 'u'). Gedefinieerde termen die in deze Verklaring worden gebruikt, worden in Sectie (S) hieronder uitgelegd.

Deze Verklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast of bijgewerkt, om wijzigingen in onze werkwijzen met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens of wijzigingen in toepasselijk recht weer te geven. We raden u aan deze Verklaring goed door te lezen en regelmatig terug te komen naar deze pagina om eventuele aangebrachte wijzigingen te beoordelen in overeenstemming met de voorwaarden van deze Verklaring.

(B) Verzamelen van Persoonsgegevens

Samenvatting - Verzamelen van Persoonsgegevens

We verzamelen of verkrijgen Persoonsgegevens: wanneer deze gegevens aan ons worden verstrekt (bijv. wanneer u contact met ons opneemt); in de loop van onze relatie met u (bijv. als u een aankoop doet); wanneer u Persoonsgegevens openbaar maakt (bijv. als u een openbare post over ons plaatst op social media); wanneer u een van onze Apps downloadt, installeert of gebruikt; wanneer u onze Websites bezoekt; wanneer u zich registreert om een van onze Websites, Apps, producten of diensten te gebruiken; of wanneer u communiceert met inhoud van derden of adverteert op een Website of in een App. We kunnen ook Persoonsgegevens over u verkrijgen van externe partijen (bijv. wetshandhavende autoriteiten).

Verzamelen van Persoonsgegevens: We verzamelen of verkrijgen Persoonsgegevens over u uit de volgende bronnen:

 • Aan ons verstrekte gegevens: We verkrijgen Persoonsgegevens als die gegevens aan ons zijn verstrekt (bijv. als u contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of op een andere manier, of als u ons een visitekaartje geeft, of als u een sollicitatie indient).
 • Relatiegegevens: We verzamelen of verkrijgen Persoonsgegevens in het normale verloop van onze relatie met u (bijv. als wij een dienst aan u of uw werkgever verlenen).
 • Gegevens die u openbaar maakt: We verzamelen of verkrijgen Persoonsgegevens die u duidelijk openbaar wilt maken, inclusief via sociale media (we kunnen bijvoorbeeld informatie verzamelen van uw social mediaprofiel(en), als u een openbare post over ons plaatst).
 • App-gegevens: We verzamelen of verkrijgen Persoonsgegevens als u een van onze Apps downloadt of gebruikt.
 • Websitegegevens: We verzamelen of verkrijgen Persoonsgegevens als u een van onze Websites bezoekt of functies of bronnen gebruikt die beschikbaar zijn op of via een Website.
 • Registratiegegevens: We verzamelen of verkrijgen Persoonsgegevens als u een van onze Websites, Apps, producten of diensten gebruikt of zich hiervoor registreert.
 • Content- en reclame-informatie: Als u communiceert met content van derden of adverteert op een site of in een App (met inbegrip van externe plug-ins en cookies), ontvangen we Persoonsgegevens van de relevante externe aanbieder van die content of reclame.
 • Informatie van derden: We verzamelen of verkrijgen Persoonsgegevens van derden die deze aan ons verstrekken (bijv. kredietinformatiebureaus; wetshandhavende autoriteiten; enz.).
 • Hotjar: We use Hotjar in order to better understand our users’ needs and to optimize this service and experience. Hotjar is a technology service that helps us better understand our users experience (e.g. how much time they spend on which pages, which links they choose to click, what users do and don’t like, etc.) and this enables us to build and maintain our service with user feedback. Hotjar uses cookies and other technologies to collect data on our users’ behaviour and their devices (in particular device's IP address (captured and stored only in anonymized form), device screen size, device type (unique device identifiers), browser information, geographic location (country only), preferred language used to display our website). Hotjar stores this information in a pseudonymized user profile. Neither Hotjar nor we will ever use this information to identify individual users or to match it with further data on an individual user. For further details, please see Hotjar’s privacy policy by clicking on this link. You can opt-out to the creation of a user profile, Hotjar’s storing of data about your usage of our site and Hotjar’s use of tracking cookies on other websites by following this opt-out link.
(C) Aanmaken van Persoonsgegevens

Samenvatting - Aanmaken van Persoonsgegevens

We maken Persoonsgegevens aan over u (bijv. zoals gegevens over uw interacties met ons).

We maken ook Persoonsgegevens over u aan in bepaalde omstandigheden, zoals gegevens over uw interacties met ons en details over uw eerdere interacties met ons. We kunnen Persoonsgegevens ook combineren van onze Websites, Apps, producten of services, inclusief waar deze gegevens van verschillende apparaten worden verzameld.

(D) Categorieën van Persoonsgegevens die we Verwerken

Samenvatting - Categorieën van Persoonsgegevens die we Verwerken

We Verwerken: uw Persoonsgegevens (bijv. uw naam); demografische gegevens (bijv. uw leeftijd); uw contactgegevens (bijv. uw adres); gegevens van uw toestemmingen; aankoopdetails; betalingsgegevens (bijv. uw factuuradres); informatie over onze Websites en Apps (bijv. het type apparaat dat u gebruikt); gegevens van uw werkgever (indien van toepassing); informatie over uw interacties met onze inhoud of advertenties; en alle zienswijzen of meningen die u aan ons verstrekt.

We Verwerken de volgende categorieën van Persoonsgegevens over u:

 • Persoonlijke gegevens: gegeven naam/namen; voorkeursnaam; en foto.
 • Demografische informatie: geslacht; geboortedatum/leeftijd; nationaliteit; aanhef; titel; en taalvoorkeur.
 • Contactgegevens: correspondentieadres; verzendadres; telefoonnummer; e-mailadres; gegevens van persoonlijke assistenten, indien van toepassing; messenger-app-gegevens; online messaging-gegevens; en social mediagegevens.
 • Toestemmingen: gegevens over alle toestemmingen die u hebt gegeven, samen met de datum en tijd, de wijze van toestemming en alle gerelateerde informatie (bijv. het onderwerp van de toestemming).
 • Aankoopgegevens: informatie over aankopen en prijzen; naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van geadresseerde.
 • Betaalgegevens: factuurgegevens; betalingsgegevens; factuuradres; betaalmiddel; bankrekeningnummer of creditcardnummer; naam kaarthouder of rekeninghouder; kaart- of accountbeveiligingsdetails; kaart 'geldig vanaf'-datum; kaartverloop datum; BACS-details; SWIFT-gegevens; IBAN-gegevens; betaalbedrag; betaaldatum; en informatie over cheques.
 • Gegevens met betrekking tot onze Websites en Apps: apparaattype; besturingssysteem; browsertype; browserinstellingen; IP-adres; taalinstellingen; datums en tijden van verbinding met een Website; App-gebruiksstatistieken; App-instellingen; datums en tijden van verbinding met een App; locatiegegevens en andere technische communicatie-informatie (waarvan sommige mogelijk Persoonsgegevens zijn); gebruikersnaam; wachtwoord; beveiligingsaanmeldgegevens; gebruiksgegevens; geaggregeerde statistische informatie.
 • Werkgevergegevens: indien u contact met ons opneemt in uw hoedanigheid als werknemer van een derde, de naam, het adres, telefoonnummer en e-mailadres van uw werkgever, voor zover relevant.
 • Content- en advertentiegegevens: gegevens over uw interacties met onze online advertenties en content, gegevens van advertenties en content weergegeven op pagina's of App-schermen aan u weergegeven, en alle interactie die u mogelijk hebt gehad met dergelijke content of reclame (bijv. muisaanwijzer, muisklikken, alle formulieren die u geheel of gedeeltelijk invult) en eventuele interacties via het touchscreen.
 • Zienswijzen en meningen: alle zienswijzen en meningen die u besluit naar ons te sturen, of publiekelijk op social media over ons post.
(E) Gevoelige Persoonsgegevens

Samenvatting - Gevoelige Persoonsgegevens

Het is niet ons streven om Gevoelige Persoonsgegevens te verzamelen of anderszins te Verwerken. Waar we Gevoelige Persoonsgegevens moeten Verwerken voor een legitiem doel, doen we dit in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Het is niet ons streven om Gevoelige Persoonsgegevens te verzamelen of anderszins te Verwerken in de normale gang van onze bedrijfsvoering. Wanneer het noodzakelijk wordt om uw Gevoelige Persoonsgegevens om welke reden dan ook te Verwerken, dan vertrouwen we op een van de volgende wettelijke grondslagen:

 • Naleving van toepasselijke wetgeving: We kunnen uw Gevoelige Persoonsgegevens Verwerken als de Verwerking vereist of toegestaan is volgens de toepasselijke wetgeving (bijvoorbeeld om te voldoen aan onze verplichtingen inzake diversiteitsrapportage);
 • Detectie en preventie van criminaliteit: We kunnen uw Gevoelige Persoonsgegevens Verwerken als de Verwerking vereist is voor de detectie en preventie van criminaliteit (bijv. voor fraudepreventie);
 • Vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten: We kunnen uw Gevoelige Persoonsgegevens Verwerken als de Verwerking vereist is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten; of
 • Toestemming: We kunnen uw Gevoelige Persoonsgegevens Verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waar we uw voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen alvorens we uw Gevoelige Persoonsgegevens Verwerken (deze juridische basis wordt alleen gebruikt in verband met Verwerking die geheel vrijwillig is - deze wordt niet gebruikt voor Verwerking die op enigerlei wijze nodig of verplicht is).

Als uw Gevoelige Persoonsgegevens aan ons verstrekt, moet u ervoor zorgen dat het voor u wettelijk toegestaan is om dergelijke gegevens aan ons bekend te maken, en moet u ervoor zorgen dat een geldige wettelijke basis van toepassing is op de Verwerking van die Gevoelige Persoonsgegevens.

(F) Doel van de Verwerking en wettelijke grondslagen voor Verwerking

Samenvatting - Doel van de Verwerking en wettelijke grondslagen voor Verwerking

Wij Verwerken Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: om onze Websites, Apps, producten en services aan u leveren; onze activiteiten uit te voeren; met u te communiceren; voor beheer van onze IT-systemen; gezondheid en veiligheid; financieel management; om enquêtes uit te voeren; te zorgen voor de beveiliging van onze gebouwen en systemen; waar nodig onderzoeken in te stellen; voor naleving van de toepasselijke wetgeving; verbetering van onze Websites, Apps, producten en diensten; fraudepreventie; en werving en sollicitaties.

De doeleinden waarvoor wij Persoonsgegevens Verwerken, onderhevig aan de toepasselijke wetgeving en de rechtsgrondslagen waarop wij dergelijke Verwerking uitvoeren, zijn de volgende:

VerwerkingsactiviteitRechtsgrondslag voor Verwerking
Aanbieden van Websites, Apps, producten en diensten: het aanbieden van onze Websites, Apps, producten of diensten; het leveren van promotieartikelen op verzoek; en met u communiceren in verband met die Websites, Apps, producten of services.
 • De Verwerking is noodzakelijk in verband met een contract dat u met ons bent aangegaan, of om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract met ons; of
 • We hebben een rechtmatig belang in het uitvoeren van de Verwerking met als doel het aanbieden van onze Websites, Apps, producten of diensten (voor zover een dergelijk legitiem belang niet terzijde wordt geschoven door uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden); of
 • We hebben uw voorafgaande toestemming voor de Verwerking verkregen (deze wettelijke basis wordt alleen gebruikt in verband met Verwerking die volledig vrijwillig is - niet voor Verwerking die op enigerlei wijze nodig of verplicht is).
 • Onze activiteiten uitvoeren: het beheren en uitvoeren van onze Websites, onze Apps, onze producten en onze services; het aan u leveren van content; het aan u weergeven van advertenties en andere informatie; de communicatie en interactie met u via onze Websites, onze Apps, onze producten of onze diensten; en u op de hoogte brengen van wijzigingen aan onze Websites, onze Apps, onze producten of onze services.
 • De Verwerking is noodzakelijk in verband met een contract dat u met ons bent aangegaan, of om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract met ons; of
 • We hebben een rechtmatig belang in het uitvoeren van de Verwerking met als doel onze Websites, onze Apps, onze producten of onze diensten aan u te leveren (voor zover een dergelijk legitiem belang niet terzijde wordt geschoven door uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden); of
 • We hebben uw voorafgaande toestemming voor de Verwerking verkregen (deze wettelijke basis wordt alleen gebruikt in verband met Verwerking die volledig vrijwillig is - niet voor Verwerking die op enigerlei wijze nodig of verplicht is).
 • Communicatie en marketing: met u communiceren op alle mogelijke manieren (inclusief via e-mail, telefoon, sms, social media, post of persoonlijk) om nieuws en andere informatie te verstrekken waarin u mogelijk geïnteresseerd bent, onder voorbehoud van het verkrijgen van uw eerdere opt-in-toestemming voor zover vereist onder de toepasselijke wetgeving; het onderhouden en bijwerken van uw contactgegevens indien nodig; en het verkrijgen van uw voorafgaande, opt-in-toestemming waar nodig.
 • De Verwerking is noodzakelijk in verband met een contract dat u met ons bent aangegaan, of om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract met ons; of
 • We hebben een rechtmatig belang in het uitvoeren van de Verwerking met als doel contact met u op te nemen, onder voorbehoud van naleving van de toepasselijke wetgeving (voor zover een dergelijk legitiem belang niet terzijde wordt geschoven door uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden); of
 • We hebben uw voorafgaande toestemming voor de Verwerking verkregen (deze wettelijke basis wordt alleen gebruikt in verband met Verwerking die volledig vrijwillig is - niet voor Verwerking die op enigerlei wijze nodig of verplicht is).
 • Communicatie over productveiligheid: communicatie met betrekking tot productveiligheid, waaronder het terugroepen van producten en adviezen over productveiligheid.
 • De Verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te leven; of
 • We hebben een rechtmatig belang in het uitvoeren van de Verwerking met als doel het waarborgen van de veiligheid, en het juiste gebruik, van onze producten (voor zover een dergelijk legitiem belang niet terzijde wordt geschoven door uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden); of
 • Beheer van IT-systemen: beheer en werking van onze communicatie-, IT- en beveiligingssystemen; en audits (inclusief beveiligingsaudits) en monitoring van dergelijke systemen.
 • De Verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te leven; of
 • We hebben een rechtmatig belang in het uitvoeren van de Verwerking met als doel het beheer en onderhoud van onze communicatie- en IT-systemen (voor zover een dergelijk legitiem belang niet terzijde wordt geschoven door uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden); of
 • Gezondheid en veiligheid: gezondheids- en veiligheidsbeoordelingen en administratie; het bieden van een veilige en beveiligde omgeving op onze locaties; en de naleving van gerelateerde wettelijke verplichtingen.
 • De Verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te leven; of
 • We hebben een rechtmatig belang in het uitvoeren van de Verwerking met als doel het bieden van een veilige omgeving op onze locaties (voor zover een dergelijk legitiem belang niet terzijde wordt geschoven door uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden); of
 • De Verwerking is noodzakelijk voor het beschermen van de vitale belangen van elk individu.
 • Financieel management: verkoop; financiën; bedrijfsaudit; en leveranciersmanagement.
 • We hebben een rechtmatig belang in het uitvoeren van de Verwerking met als doel het beheren en uitvoeren van de financiële zaken van ons bedrijf (voor zover een dergelijk legitiem belang niet terzijde wordt geschoven door uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden); of
 • We hebben uw voorafgaande toestemming voor de Verwerking verkregen (deze wettelijke basis wordt alleen gebruikt in verband met Verwerking die volledig vrijwillig is - niet voor Verwerking die op enigerlei wijze nodig of verplicht is).
 • Enquêtes: contact met u opnemen om uw mening te krijgen over onze Websites, onze Apps, onze producten of onze services.
 • We hebben een rechtmatig belang in het uitvoeren van de Verwerking met als doel het uitvoeren van enquêtes, tevredenheidsonderzoeken en marktonderzoek (voor zover een dergelijk legitiem belang niet terzijde wordt geschoven door uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden); of
 • We hebben uw voorafgaande toestemming voor de Verwerking verkregen (deze wettelijke basis wordt alleen gebruikt in verband met Verwerking die volledig vrijwillig is - niet voor Verwerking die op enigerlei wijze nodig of verplicht is).
 • Beveiliging: fysieke beveiliging van onze gebouwen (inclusief registratie van bezoeken aan onze gebouwen); CCTV-opnamen; en elektronische beveiliging (inclusief inlog- en toegangsgegevens).
 • De Verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te leven; of
 • We hebben een rechtmatig belang in het uitvoeren van de Verwerking met als doel het waarborgen van de fysieke en elektronische beveiliging van ons bedrijf en onze gebouwen (voor zover een dergelijk legitiem belang niet terzijde wordt geschoven door uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden); of
 • Onderzoeken: opsporen, onderzoeken en voorkomen van inbreuken op beleid en strafbare feiten, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
 • De Verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te leven; of
 • We hebben een rechtmatig belang in het uitvoeren van de Verwerking met als doel het opsporen van, en beschermen tegen, inbreuken op ons beleid en van toepassing zijnde wetgevingen (voor zover een dergelijk legitiem belang niet terzijde wordt geschoven door uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden); of
 • Juridische procedures: vaststelling, uitoefening en verdediging van wettelijke rechten.
 • De Verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te leven; of
 • We hebben een rechtmatig belang in het uitvoeren van de Verwerking met als doel het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van onze wettelijke rechten (voor zover een dergelijk legitiem belang niet terzijde wordt geschoven door uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden); of
 • Wettelijke naleving: naleving van onze wettelijke en regelgevende verplichtingen onder toepasselijk recht.
 • De Verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te leven.
 • Verbetering van onze Websites, Apps, producten en diensten: het identificeren van problemen met onze Websites, onze Apps, onze producten of onze diensten; het plannen van verbeteringen aan onze Websites, onze Apps, onze producten of onze diensten; en het creëren van nieuwe Websites, Apps, producten of services.
 • We hebben een rechtmatig belang in het uitvoeren van de Verwerking met als doel onze Websites, onze Apps, onze producten of onze diensten te verbeteren (voor zover een dergelijk legitiem belang niet terzijde wordt geschoven door uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden); of
 • We hebben uw voorafgaande toestemming voor de Verwerking verkregen (deze wettelijke basis wordt alleen gebruikt in verband met Verwerking die volledig vrijwillig is - niet voor Verwerking die op enigerlei wijze nodig of verplicht is).
 • Fraudepreventie: Opsporen, voorkomen en onderzoeken van fraude.
 • De Verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te leven (vooral met betrekking tot toepasselijk arbeidsrecht); of
 • We hebben een rechtmatig belang in het uitvoeren van de Verwerking met als doel het opsporen van, en beschermen tegen, fraude (voor zover een dergelijk legitiem belang niet terzijde wordt geschoven door uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden); of
 • Werving en sollicitaties: wervingsactiviteiten; adverteren van vacatures; interviewactiviteiten; analyse van de geschiktheid voor de betreffende functie; documenteren van aanwervingsbeslissingen; details van functieaanbiedingen; en acceptatiegegevens.
 • De Verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te leven (vooral met betrekking tot toepasselijk arbeidsrecht); of
 • We hebben een rechtmatig belang in het uitvoeren van de Verwerking met als doel wervingsactiviteiten en het behandelen van sollicitaties (voor zover een dergelijk legitiem belang niet terzijde wordt geschoven door uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden); of
 • We hebben uw voorafgaande toestemming voor de Verwerking verkregen (deze wettelijke basis wordt alleen gebruikt in verband met Verwerking die volledig vrijwillig is - niet voor Verwerking die op enigerlei wijze nodig of verplicht is).
 • (G) Openbaarmaking van Persoonsgegevens aan derden

  Samenvatting - Openbaarmaking van Persoonsgegevens aan derden

  Wij maken Persoonsgegevens openbaar aan: juridische en regelgevende instanties; onze externe adviseurs; onze verwerkers; elke partij indien nodig in verband met gerechtelijke procedures; elke partij indien nodig voor het onderzoeken, opsporen of voorkomen van strafbare feiten; een koper van ons bedrijf; en eventuele externe aanbieders van advertenties, plug-ins of content die op onze Websites of onze Apps worden gebruikt.

  Wij maken Persoonsgegevens openbaar aan andere entiteiten in de Oasis Groep, voor legitieme zakelijke doeleinden en de werking van onze Websites, Apps, producten of services aan u, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Daarnaast openbaren we Persoonsgegevens aan:

  • u en, waar van toepassing, door u aangewezen vertegenwoordigers;
  • wettelijke en regelgevende autoriteiten, op verzoek, of met het doel om elke daadwerkelijke of vermoede schending van toepasselijke wet- of regelgeving te melden;
  • accountants, auditors, advocaten en andere externe professionele adviseurs van Oasis, behoudens bindende contractuele geheimhoudingsverplichtingen;
  • externe verwerkers (zoals betalingsdienstaanbieders, verzendbedrijven, enz.), die zich overal ter wereld bevinden, met inachtneming van de vereisten zoals uiteengezet hieronder in deze Sectie (G);
  • elke relevante partij, wetshandhavingsinstantie of rechtbank, voor zover nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten;
  • elke relevante partij met het oog op het voorkomen, onderzoeken, opsporen of vervolgen van strafbare feiten of de uitvoering van strafrechtelijke sancties;
  • alle relevante derde overnemende partij(en), in het geval we het geheel of een deel van ons bedrijf of onze activa verkopen of overdragen (ook in het geval van een reorganisatie, ontbinding of liquidatie); en
  • elke relevante externe aanbieder, waar onze Websites en onze Apps, advertenties, plug-ins of content van derden gebruiken. Als u ervoor kiest om te communiceren met dergelijke advertenties, plug-ins of content, kunnen uw persoonlijke gegevens worden gedeeld met de betreffende externe aanbieder. We raden u aan het privacybeleid van die externe partij te lezen voordat u interactie hebt met zijn advertenties, plug-ins of content.

  Als we een externe verwerker inschakelen om uw Persoonsgegevens te Verwerken, zal de bewerker gebonden zijn aan contractuele verplichtingen om: (i) alleen de Persoonsgegevens te Verwerken in overeenstemming met onze voorafgaande schriftelijke instructies; en (ii) maatregelen te treffen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de Persoonsgegevens te beschermen; samen met eventuele aanvullende vereisten onder toepasselijk recht.

  (H) Profilering

  Samenvatting - Profilering

  Persoonsgegevens zijn onderhevig aan geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

  Wij Verwerken Persoonsgegevens voor geautomatiseerde besluitvorming en profilering, die wordt uitgevoerd voor de volgende doeleinden:

  ProfileringactiviteitLogica van de profileringactiviteitConsequenties voor u
  FraudescreeningWanneer we een externe partij inschakelen (bijvoorbeeld een betalingsdienstaanbieder), om ons te voorzien van fraudescreening in de betalingsfase.Deze profileringactiviteit kan van invloed zijn op of u kunt kopen op onze website.
  Aangepaste communicatieWe analyseren uw aankoopactiviteiten en uw interesses. Deze informatie wordt geanalyseerd om te bepalen wat de meest geschikte content en aanbiedingen zijn om aan u aan te bieden.Deze profileeractiviteit kan betekenen dat u content en kortingen op maat ontvangt die niet beschikbaar zijn voor anderen, en dat anderen content en kortingen ontvangen die niet voor u beschikbaar zijn.
  (I) Internationale overdracht van Persoonsgegevens

  Samenvatting - Internationale overdracht van Persoonsgegevens

  We dragen Persoonsgegevens over aan ontvangers in andere landen. Wanneer we Persoonsgegevens uit de EER overdragen aan een ontvanger buiten de EER die zich niet in een geschikte jurisdictie bevindt, doen we dit op basis van het EU-VS-privacyschild.

  Vanwege de internationale aard van ons bedrijf, dragen we Persoonsgegevens over binnen de Oasis Groep en aan derden, zoals vermeld in Sectie (G) hierboven, in verband met de doeleinden uiteengezet in deze Verklaring. Om deze reden dragen we Persoonsgegevens over naar andere landen die mogelijk andere wetten en gegevensbeschermingsvereisten hebben dan die van toepassing zijn in het land waarin uw zich bevindt.

  Wanneer we uw Persoonsgegevens uit de EER overdragen aan ontvangers buiten de EER die zich niet in een geschikte jurisdicties bevinden, doen we dit op basis van het EU-VS-privacyschild. U hebt het recht om een kopie van ons EU-VS-privacyschild aan te vragen met behulp van de contactgegevens in Sectie (R) hieronder.

  Houd er rekening mee dat wanneer u Persoonsgegevens rechtstreeks overdraagt aan een Oasis-entiteit die buiten de EER is gevestigd, wij niet verantwoordelijk zijn voor die overdracht van uw Persoonsgegevens. Wij zullen niettemin uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de bepalingen van deze Verklaring Verwerken vanaf het moment waarop wij deze gegevens ontvangen.

  (J) Gegevensbeveiliging

  Samenvatting - Gegevensbeveiliging

  We implementeren passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw Persoonsgegevens te beschermen. Zorg ervoor dat alle persoonlijke gegevens die u naar ons verzendt, veilig worden verzonden.

  We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking, ongeoorloofde toegang en andere onwettige of ongeautoriseerde verwerkingsvormen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

  Omdat internet een open systeem is, is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel we alle redelijke maatregelen treffen om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar ons worden verzonden via internet niet garanderen - een dergelijke verzending is op eigen risico en u bent er verantwoordelijk voor dat alle Persoonsgegevens die u naar ons stuurt, veilig worden verzonden.

  (K) Gegevensnauwkeurigheid

  Samenvatting - Gegevensnauwkeurigheid

  We nemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens correct en bijgewerkt zijn en worden gewist of gecorrigeerd als we onnauwkeurigheden ontdekken.

  We nemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat:

  • uw Persoonsgegevens die wij Verwerken, correct en, en waar nodig, bijgewerkt zijn;
  • elk van uw Persoonsgegevens die wij Verwerken en die onjuist zijn (gelet op het doel waarvoor ze worden verwerkt), onmiddellijk worden verwijderd of gerectificeerd.

  Van tijd tot tijd kunnen we u vragen de correctheid van uw Persoonsgegevens te bevestigen.

  (L) Gegevensminimalisering

  Samenvatting - Gegevensminimalisering

  We nemen elke redelijke stap om het volume van uw Persoonsgegevens dat we Verwerken te beperken tot wat nodig is.

  We nemen elke redelijke stap om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens die wij Verwerken, beperkt zijn tot de Persoonsgegevens die redelijkerwijs noodzakelijk zijn in verband met de doeleinden die in deze verklaring uiteen worden gezet.

  (M) Gegevensbewaring

  Samenvatting - Gegevensbewaring

  We nemen elke redelijke stap om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens alleen worden bewaard zolang ze nodig zijn in verband met een wettig doel.

  We nemen elke redelijke stap om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor de minimale periode die nodig is voor de doeleinden die in deze verklaring zijn uiteengezet. De criteria voor het bepalen van de duur waarvoor we uw Persoonsgegevens zullen bewaren, zijn als volgt:

  (1) we bewaren Persoonsgegevens in een vorm die identificatie mogelijk maakt, zolang als:
 • we een doorlopende relatie met u onderhouden (bijvoorbeeld als u een account bij ons hebt, of als u wettig bent opgenomen in onze verzendlijst en niet bent uitgeschreven); of
 • uw Persoonsgegevens noodzakelijk zijn in verband met de wettelijke doeleinden die in deze verklaring zijn uiteengezet, waarvoor wij een geldige wettelijke basis hebben (bijv. wanneer uw Persoonsgegevens zijn opgenomen in een contract tussen ons en uw werkgever en wij een gerechtvaardigd belang hebben bij het Verwerken van deze gegevens met het oog op de bedrijfsvoering en het nakomen van onze verplichtingen uit hoofde van dat contract, of wanneer we wettelijk verplicht zijn om uw Persoonsgegevens te bewaren),
 • plus:(2) de duur van
 • (a) elke toepasselijke verjaringstermijn onder toepasselijk recht (d.w.z. elke periode gedurende welke een persoon een rechtsvordering tegen ons zou kunnen instellen in verband met uw persoonlijke gegevens of waarop uw persoonlijke gegevens relevant zijn); en
 • (b) een extra periode van twee (2) maanden na het einde van een dergelijke toepasselijke verjaringstermijn (zodat een persoon die een claim indient aan het einde van de verjaringstermijn nog steeds een redelijke termijn krijgt om alle Persoonsgegevens te identificeren die relevant zijn voor die claim),
 • en:(3) indien er relevante juridische claims worden ingediend, blijven we Persoonsgegevens Verwerken voor de extra perioden die nodig zijn in verband met die claim.

  Tijdens de periodes vermeld in paragrafen (2)(a) en (2)(b) hierboven, zullen we onze Verwerking van uw Persoonsgegevens beperken tot de opslag van, en bewaring van de beveiliging van die gegevens, behalve voor zover die gegevens moeten worden herzien in verband met een juridische claim of een verplichting onder toepasselijk recht.

  Zodra de perioden in paragrafen (1), (2) en (3) hierboven, elk voor zover van toepassing, zijn afgerond, zullen we ofwel:

 • de relevante Persoonsgegevens permanent verwijderen of vernietigen; of
 • de relevante Persoonsgegevens anonimiseren.
 • (N) Uw wettelijke rechten

  Samenvatting - Uw wettelijke rechten

  Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, hebt nu mogelijk een aantal rechten, waaronder: het recht om uw Persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken; het recht op toegang tot uw Persoonsgegevens; het recht om een rectificatie van onnauwkeurigheden te vragen; het recht om het wissen of de beperking van de Verwerking van uw Persoonsgegevens te verzoeken; het recht om bezwaar te maken tegen de Verwerking van uw Persoonsgegevens; het recht om uw Persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere controller; het recht om toestemming in te trekken; en het recht om klachten in te dienen bij gegevensbeschermingsautoriteiten. In sommige gevallen zal het nodig zijn om uw identiteit te bewijzen, voordat we deze rechten kunnen uitvoeren.

  Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, hebt u mogelijk de volgende rechten met betrekking tot de Verwerking van uw relevante Persoonsgegevens:

  • het recht om uw Persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken (we wijzen u erop dat u niet ten volle kunt profiteren van onze Websites, Apps, producten of diensten als u ons uw Persoonsgegevens niet verstrekt - bijv., we kunnen uw aanvragen misschien niet Verwerken zonder de vereiste details);
  • het recht om toegang tot of kopieën van uw relevante Persoonsgegevens aan te vragen, samen met informatie over de aard, Verwerking en openbaarmaking van die relevante Persoonsgegevens;
  • het recht om een rectificatie van onnauwkeurigheden in uw relevante Persoonsgegevens aan te vragen;
  • het recht om te verzoeken, op legitieme gronden:
  • uw relevante persoonlijke gegevens te wissen; of
  • de Verwerking van uw relevante persoonlijke gegevens te beperken;
  • het recht om bepaalde relevante Persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere controller, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, voor zover van toepassing;
  • waar wij uw relevante Persoonsgegevens Verwerken op basis van uw toestemming, het recht om die toestemming in te trekken (wijzend op het feit dat een dergelijke intrekking geen invloed heeft op de wettigheid van verwerkingen die zijn uitgevoerd vóór de datum waarop we een kennisgeving van een dergelijke intrekking ontvangen, en dat het niet voorkomt dat de Verwerking van uw Persoonsgegevens gebeurt op basis van andere beschikbare rechtsgrondslagen); en
  • het recht om klachten in te dienen over de Verwerking van uw relevante Persoonsgegevens bij een autoriteit voor gegevensbescherming (met name de gegevensbeschermingsautoriteit van de EU-lidstaat waarin u woont of waarin u werkt of waarin de vermeende inbreuk zich heeft voorgedaan, elk indien van toepassing).
  • Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, hebt u ook mogelijk de volgende aanvullende rechten met betrekking tot de Verwerking van uw relevante Persoonsgegevens:

   • het recht om, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de Verwerking van uw relevante Persoonsgegevens door ons of namens ons; en
   • het recht om bezwaar te maken tegen de Verwerking van uw relevante Persoonsgegevens door ons of namens ons voor directe marketingdoeleinden.

   Dit doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten.

   Om een of meer van deze rechten uit te oefenen, of om een vraag te stellen over deze rechten of enige andere bepaling van deze Verklaring, of over onze Verwerking van uw Persoonsgegevens, gebruikt u de contactgegevens in Sectie (R) hieronder. Houd er rekening mee dat:

   • het in sommige gevallen nodig zal zijn om uw identiteit te bewijzen, voordat we deze rechten kunnen uitvoeren; en
   • indien uw verzoek de vaststelling van aanvullende feiten vereist (bijv. als een bepaling of Verwerking niet voldoet aan de toepasselijke wetgeving), zullen wij uw verzoek binnen een redelijke termijn onderzoeken, alvorens te beslissen welke actie moet worden ondernomen.
  (O) Cookies en soortgelijke technologieën

  Samenvatting - Cookies en soortgelijke technologieën

  Wij Verwerken Persoonsgegevens met behulp van cookies en soortgelijke technologieën. Bekijk voor meer informatie ons Cookiebeleid.

  Wanneer u een site bezoekt of een app gebruikt, plaatsen we meestal cookies op uw apparaat of lezen we cookies die al op uw apparaat staan, altijd op basis van het verkrijgen van uw toestemming, indien vereist, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. We gebruiken cookies om informatie over uw apparaat, uw browser en, in sommige gevallen, uw voorkeuren en surfgewoonten vast te leggen. Wij Verwerken Persoonsgegevens met behulp van cookies en soortgelijke technologieën, in overeenstemming met ons Cookiebeleid.

  (P) Gebruiksvoorwaarden

  Samenvatting - Gebruiksvoorwaarden

  Onze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van onze Websites, onze Apps en onze services.

  Al het gebruik van onze Websites, Apps en services is onderhevig aan onze Gebruiksvoorwaarden. We raden u aan onze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te lezen om eventuele wijzigingen die we van tijd tot tijd kunnen aanbrengen te beoordelen.

  (Q) Direct marketing

  Samenvatting - Direct marketing

  We Verwerken Persoonsgegevens om contact met u op te nemen met informatie over Websites, Apps, producten of services die voor u mogelijk interessant zijn. U kunt zich op elk moment gratis afmelden.

  We Verwerken Persoonsgegevens om contact met u op te nemen via e-mail, telefoon, direct mail of andere communicatieformaten met informatie over Websites, Apps, producten of services die voor u mogelijk interessant zijn. Als we Websites, Apps, producten of services aan u leveren, kunnen we u informatie sturen met betrekking tot onze Websites, Apps, producten of services, aankomende promoties en andere informatie die van belang kan zijn voor u, met behulp van de contactgegevens die u ons hebt verstrekt, onder voorbehoud van het verkrijgen van uw eerdere opt-in-toestemming voor zover vereist onder de toepasselijke wetgeving.

  U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor onze promotionele e-maillijst door te klikken op de link voor uitschrijving die is opgenomen in elke promotionele e-mail die we verzenden. Nadat u zich hebt afgemeld, zullen we u geen verdere promotionele e-mails meer sturen, maar in sommige omstandigheden zullen we contact met u opnemen voor zover dat nodig is voor de doeleinden van Websites, Apps, producten of services die u hebt aangevraagd.

  (R) Controllergegevens

  Samenvatting - Controllergegevens

  Er zijn verschillende Oasis-entiteiten die optreden als Controllers voor de doeleinden van deze privacyverklaring.

  De relevante Controllers voor de doeleinden van deze Verklaring zijn:

  ControllerentiteitContactgegevens
  Oasis-klantenservice0345 257 3333
  Vragen over Avghelp@oasis-stores.com
  (S) Definities

  'App' betekent, elke applicatie die door ons beschikbaar wordt gesteld (inclusief waar we dergelijke applicaties beschikbaar stellen via externe winkels of marktplaatsen of op enige andere manier).

  'Adequate jurisdictie' betekent, een rechtsgebied dat door de Europese Commissie formeel is aangewezen als een gebied dat een voldoende niveau van bescherming biedt van Persoonsgegevens.

  'Cookie' betekent, een klein bestand dat op uw apparaat wordt geplaatst wanneer u een website bezoekt (inclusief onze Websites). In deze Verklaring omvat een verwijzing naar een 'Cookie', analoge technologieën, zoals webbakens en duidelijke GIF's.

  'Controller' betekent, de entiteit die beslist hoe en waarom Persoonsgegevens worden verwerkt. In veel rechtsgebieden heeft de Controller de primaire verantwoordelijkheid voor het naleven van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

  'Autoriteit voor gegevensbescherming' betekent, een onafhankelijke overheidsinstantie die wettelijk belast is met het toezicht op de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

  'EER' betekent, de Europese Economische Ruimte.

  'Persoonsgegevens' betekent, informatie die over een persoon gaat, of waarvan elke persoon direct of indirect identificeerbaar is, met name door te verwijzen naar een identificatie zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatiecode of een of meerdere factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van dat individu.

  'Verwerken', 'Verwerking' of 'Verwerkt' betekent, alles dat met Persoonsgegevens wordt gedaan, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals verzameling, opname, organisatie, structurering, opslag, aanpassing of wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, aanpassing of combinatie, beperking, wissing of vernietiging.

  'Verwerker' betekent, elke persoon of entiteit die Persoonsgegevens verwerkt namens de Controller (andere dan werknemers van de Controller).

  'Profilering' betekent, elke vorm van geautomatiseerde Verwerking van Persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van Persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten te analyseren of voorspellen met betrekking tot de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen.

  'Relevante Persoonsgegevens' betekent, Persoonsgegevens ten aanzien waarvan wij de Controller zijn.

  'Gevoelige Persoonsgegevens' betekent, Persoonsgegevens over ras of etniciteit, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, fysieke of mentale gezondheid, seksueel leven, feitelijke of vermeende misdrijven of straffen, nationaal identificatienummer of andere informatie die volgens het toepasselijke recht als gevoelig wordt beschouwd.

  'Modelcontractbepalingen' betekent, sjablonen voor transferclausules aangenomen door de Europese Commissie of aangenomen door een Gegevensbeschermingsautoriteit en goedgekeurd door de Europese Commissie.

  'Website' betekent, elke Website die door ons of namens ons wordt beheerd of onderhouden.